Konkurs Rady Nadzorczej na stanowisko Członka Zarządu ds.Handlowych

2012-12-28 — /travelprnews.com/ — Na podstawie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późniejszymi zmianami), w związku z wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu PLL LOT S.A. ds. Handlowych, Rada Nadzorcza PLL LOT S.A. z siedzibą w Warszawie ul. 17 Stycznia 39 ogłasza zasady postępowania kwalifikacyjnego:

1. Od kandydatów oczekuje się:

1) ukończenia studiów wyższych;

2) co najmniej pięcioletniego stażu pracy;

3) korzystania z pełni praw publicznych;

4) posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) niepodlegania określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;

6) niekaralności;

7) doświadczenia w zakresie sprzedaży produktów i usług z wykorzystaniem zdywersyfikowanych kanałów sprzedaży w otoczeniu międzynarodowym.

2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów należy dostarczyć do siedziby Spółki PLL LOT S.A. w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 39, do sekretariatu głównego (Nowy Biurowiec, pok. 6.15), w zamkniętych kopertach, do dnia 18 stycznia 2013 roku do godz. 15.00. W tym samym terminie i miejscu kandydaci mogą odebrać pakiety dokumentów z informacjami o Spółce.

3. Zgłoszenia powinny zawierać następujące dokumenty:

1) list motywacyjny (w językach polskim i angielskim);

2) CV (w językach polskim i angielskim);

3) dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz korespondencyjny adres pocztowy;

4) oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych;

5) oświadczenie o co najmniej pięcioletnim stażu pracy;

6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

8) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;

9) zaświadczenie o niekaralności;

10) informację o złożeniu w Ministerstwie Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia;

11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez PLL LOT S.A. jego danych osobowych w toku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu PLL LOT S.A. ds. Handlowych;

12) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (w oryginałach lub w odpisach). W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty. Odpisy dokumentów potwierdzające kwalifikacje mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

4. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 21 stycznia 2013 roku. O dopuszczeniu do dalszego postępowania oraz zaproszeniu na rozmowy kwalifikacyjne kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej po upływie terminu składania zgłoszeń.

5. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane po upływie terminu składania zgłoszeń, w dniu 11 lutego 2013 roku w siedzibie PLL LOT S.A. Z kandydatami mogą też być przeprowadzone dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne w późniejszym terminie.

6. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą w szczególności:

a) wiedza o zakresie działalności PLL LOT S.A. oraz o sektorze, w którym działa Spółka;

b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem dużymi, w tym rozproszonymi zespołami pracowników;

c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego;

d) znajomość języka angielskiego i polskiego;

e) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce;

f) znajomość zasad analizy rynku i konkurencji;

g) znajomość marketingu;

h) znajomość promocji;

i) wiedza w zakresie sprzedaży;

j) znajomość public relations;

7. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania kandydatów w każdym czasie, bez podania przyczyn, o czym powiadomi kandydatów.

8. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

9. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

10. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

11. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

12. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem odpowiednio: „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu PLL LOT S.A. ds. Handlowych”.

###